5.20mm錐形平頭
 1. 鎢鋼磨頭-美甲專用
 2. 5.20mm錐形平頭
5.20mm錐形平頭

產品簡介

1. 獨特的刃部設計。
2. 適用於專業,美甲沙龍,美甲藝術家,個人使用等。
3. 刃部密度由粗到細,可區分為( XC / C / M / F )

詳細資訊

 

產品規格說明              
刃部材料  :  鎢鋼(碳化鎢)          
柄部材料  :   鎢鋼(碳化鎢)          
鍍層 :  金色 / 銀色            
長度 : 38.1 mm / 45mm          
刃部尺寸 :  5.2mm x 10.3 mm        
柄部尺寸 :   3/32" (2.35mm) /  1/8" (3.175mm)